Management Committee

Management Committee 2022-23
Sri.G.Vimalchandji Jhabakh ,IRS (Retd.)
(President, S.M.J.K.Sangh)
Ex-Officio Member
Dr. Sri.P.Gautamchandji Vaid, B.E.
(Hon.Secretary, S.M.J.K.Sangh)
Chairman
Sri.K.Prakashchandji Jain, B.E., Correspondent
Sri.J.Harakhchandji Golecha, B.Com Hon.Secretary
Sri. G. Ratanchand Sancheti Asst.Secretary
 Sri. . B.Ashokchandji   Kanuga Treasurer
Sri. Ranjeethji Golecha
Sri. Mohanchandji Khatod C.A
Sri. A.Nihalchandji Nahar, B.Sc
Sri.A.Uttamchandji Singhwi
Sri.P.Yashwantji Vaid, B.E
Sri.T.Ravindrakumarji Chhajlani,B.Com
Sri.P.Raunakji Daga, B.Com
Sri.H.Rajendrakumarji Kanuga
Sri.M.Rajendrakumarji Vaid, B.Com
Sri. H.Dharmendra ji Luniya
Smt.Aruna Chopda B.A.B.L
Smt.Dr.Meenaji Sakaria
Smt.V.Uma Maheswari M.Sc.,B.Ed
Smt.T.D.Mullai, Asst Principal(i.c)
Sri.Kamlesh Vaid, PGt
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Principal
Spl. Invitee
Spl. Invitee
Advisory Board
Sri.M.Harishji Betala
Sri.Dr.Gyanji Jain
Sri.T.Prakashchandji Golecha
Smt.K.Uthamchandji Bafna